ข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

Kick off กิจกรรมรณรงค์ “คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก”

86 Views

จังหวัดเชียงราย Kick off กิจกรรมรณรงค์ “คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก” ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค

 1 มิถุนายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ “คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก” ประจำปี 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บุคลากร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้นำองค์การภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน จังหวัดเชียงราย ในปี 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 223 ราย อัตราป่วย 19.84 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังถึง 1.5 เท่า และมีแนวโน้มจะเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่จากการสำรวจ ยังพบลูกน้ำยุงลายในชุมชนและพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ โรงธรรม โรงเรียน โรงงาน และโรงแรม มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จากสาเหตุดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่น ๆ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง 6 ร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก”ครั้งนี้ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งให้ประชาชนในทุกอำเภอทั้งจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ “คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก” ในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 อีกด้วย

ซึ่งการรณรงค์ไปครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ Kick off พร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย และจะรณรงค์พร้อมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่จะกระจายออกไปพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เพื่อสกัดกั้นการเกิดของลูกน้ำยุงลาย ตลอดทั้งความใส่ใจในสุขภาพ ด้วยปัจจัยพื้นฐานคือการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสามารถจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมิให้เอื้อต่อการเกิดลูกน้ำยุงลาย ตลอดทั้งปลูกฝังการสร้างสุขนิสัยรักความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ ได้พร้อมกันอีกด้วย