ข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

ฟอกลมหายใจในวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อคนที่เรารัก

120 Views

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชนนำร่องโครงการฟอกลมหายใจในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563

วันนี้ (31 พ.ค. 63) ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “วันฟอกลมหายใจจังหวัดเชียงราย” ในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริเวณลานชาธรรมชาติดอยช้าง ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยร้ายของบุหรี่ การทำปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชธรรมชาติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และร่วมกันทำลายมวลบุหรี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลกอีกด้วย

สำหรับโครงการฟอกลมหายใจ จังหวัดเชียงราย สืบเนื่องจากวันนี้เมื่อ พ.ศ. 2531 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ร่วมกันประกาศให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ประชาชนทุกคนในโลกมีลมหายใจที่สะอาด แต่โชคร้ายยิ่งกว่าควันบุรีเนื่องจากปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้กระจายในไปสู่ลมหายใจของทุกๆ คน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาเผานา เผาไร่ เผาป่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ธรรมชาติโหดร้าย และนับวันยิ่งทวีความรุนแรง ผู้หลงผิดซึ่งเป็นต้นเหตุของหมอกควันพิษ ถือเอาประเพณีดั้งเดิมที่ต้องมีการเผาก่อนฤดูการเพราะปลูกโดยไม่รู้ว่าธรรมชาตินั้นถูกทำลายด้วยมือมนุษย์นั้นเอง ผู้หลงผิดคิดว่าเขาได้อะไรมากมายจากการเผาแต่สิ่งที่เราได้รับคือ ลมหายใจที่เป็นพิษร้ายแรงต่อร่างกาย โรคปอดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเริ่มโครงการฟอกลมหายใจให้ทุกคนโดยเริ่มนำร่องที่จังหวัดเชียงราย และจะได้กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ภาพข่าว/กังวาล ปริมา