ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคมเกษตร

แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เหนือ-ใต้ รองรับผลกระทบ”โควิด-19″

123 Views

กองทัพอากาศ ใช้ C-30 ขนสินค้าการเกษตรโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด 19 “ขนข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล” โดยเจ้ากรมกิจการฝ่ายพลเรือนทหารอากาศ นำเครื่อง C -130 บรรทุกข้าวหอมมะลิ จ.พะเยา แลกปลาชาวเล จ.พังงา เพื่อสนับสนุนการกระจายผลไม้และผลผลิตทางการเกษตร รองรับผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัสโควิด 19

เวลา 11.00 .วานนี้ ( 20 .. 63) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพบูลย์ เจ้ากรมกิจการฝ่ายพลเรือนทหารอากาศ นำเครื่องบินกองทัพอากาศ C-130 บรรทุกข้าวจ้าว หอมมะลิ 105 จำนวน 6 ตัน และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และมะม่วงโชคอนันต์ จำนวน 4 ตัน จากจังหวัดพะเยา ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าจากจังหวัดพังงา อันประกอบด้วย มังคุต จำนวน 2.5 ตัน ปลาฉิ้งฉ้าง จำนวน 480 กิโลกรัม กะปิ จำนวน 1,000 กระปุก (500 กิโลกรัม)ตามโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 19

โดยมีตัวแทนพาณิชย์จังหวัดพะเยาประกอบด้วย ..เยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา ..ศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรฯจังหวัดพะเยา นางบุษบา สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา และนักข่าวรวม 4 คน นางอุษา เครือสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางพัชรินทร์ วงศ์ใหญ่ ผจก.สหกรณ์การเกษตร บ้านร่องส้าน จำกัด เดินทางไปส่งมอบและส่งสินค้าให้กับ เจ้ากรมกิจกรรมฝ่ายพลเรือน กองทัพอากาศ และพันเอก กิตติพล ไพรหิรัญรอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมเป็นสักขีเป็นพยาน

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งมวลชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดแนวทาง ดำเนินโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคระบาด เพื่อบรรเทาผลกระทบของสมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถจำหน่ายผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรจากแหล่งผลิต โดยใช้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภค ในราคาที่เป็นธรรม โดยเชื่อมโยงผ่านสหกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพบูลย์ เจ้ากรมกิจการฝ่ายพลเรือนทหารอากาศ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 โดยให้ทหารทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้มอบหมายให้ กรมกิจกรรมฝ่ายพลเรือน ให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้จึงเป็นที่มาของความร่วมมือของกองทัพอากาศ สหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ ในการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกร

(โดยกิตติธัช สุเรียมมา)