ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นยาเสพติดสังคม

เชียงรายขับเคลื่อนสถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ “จับมือมูลนิธิฯ ลงนาม (MOU) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงรายปลอดบุหรี่” 

189 Views

ประชาสังคมสาธารณะผนึกกำลังรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะถนนคนเดินเชียงราย และถนนคนม่วนสันโค้งน้อยเชียงราย….นครเชียงรายเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดควันบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีและคนรอบข้าง 

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครเชียงรายมีสโลแกนว่า “เชียงรายเมืองน่าอยู่  นครแห่งความสุข”  จึงเน้นดูแลและส่งเสริมเพื่อเมืองน่าอยู่ โดยกำหนดให้พื้นที่สาธารณะของเทศบาลนครเชียงราย เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด  ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยได้ร่วมกับชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, เครือข่ายสื่อมวลชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

โดยเฉพาะถนนคนเดินให้เป็นพื้นที่ที่มีนโยบายคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการได้รับควันบุหรี่  เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจัง  ซึ่งประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการควบคุมดูแล สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ  เพื่อหวังว่าถนนคนเดินปลอดบุหรี่จะช่วยสร้างกระแส ขยายนโยบายนี้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ  ในจังหวัดเชียงราย เพื่ออนาคตอันใกล้ สังคมไทยจะน่าอยู่ และห่างไกลจากพิษภัยของควันบุหรี่

ทั้งนี้ในวันเดียวกันยังจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลนครเมืองเชียงรายปลอดบุหรี่  ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนสำคัญที่จะร่วมมือและสนับสนุนการสร้างสถานที่ปลอดบุหรี่ต้นแบบ  ประกอบด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย, ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ คณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย    เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานและสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ให้ยั่งยืน

นางธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัชร ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย  และผู้รับผิดชอบโครงการถนนคนเดินจังหวัดเชียงรายปลอดบุหรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การดำเนินโครงการเน้นการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาด  และมีการติดป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ที่ชัดเจน  เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอยู่แล้ว  แต่ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจน จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ มีเจ้าหน้าที่ตรวจเตือน ผู้ละเมิดและกระทำผิด และเนื่องด้วยถนนคนเดินเป็นตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หากมีการดำเนินการเรื่องนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีแก่การท่องเที่ยว  รวมถึงสามารถป้องกันเหตุไฟไหม้ได้อีกด้วย ซึ่งชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย  และเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สื่อสาร เผยแพร่นโยบายถนนคนเดินปลอดควันบุหรี่ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างอีกทางหนึ่ง

นางสาวแสงเดือน  สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวว่า การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2560 ยังคงมีการพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ตลาดสดหรือตลาดนัด (ร้อยละ 61.81)   2) ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 37.7) 3) สถานีขนส่ง (ร้อยละ 25.5)  4) ศาสนสถาน (ร้อยละ 23.1) 5) อาคารสถานที่ราชการ (ร้อยละ 11.4)

ในนามมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ขอชื่นชม เทศบาลนครเชียงราย  ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย  และภาคีเครือข่ายที่ผลักดันให้เกิดการประกาศพื้นที่สาธารณะเทศบาลนครเชียงรายปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  และประกาศว่าถนนคนเดินจังหวัดเชียงรายปลอดบุหรี่  ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนถึงการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ที่สำคัญยังเป็นการปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลให้เห็นเป็นรูปธรรมการทำงานเพื่อการควบคุมยาสูบในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

และเย็นวันเสาร์ที่ 19 มกราคม ณ ถนนสันโค้งน้อยคนม่วน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และชมรมนักจัดรายการวิทยุเชียงราย พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สมาพันธ์ป้องกันการไม่สูบบุหรี่ และ กลุ่มเยาวชนจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ถนนคนม่วนสันโค้งน้อย เชียงราย ปลอดควันบุหรี่”  โดยมี น.ส.มาลีวัลย์ ศรีวิไลย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

ในกิจกรรมมีการหักบุหรี่ดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์ของการเลิกและไม่สูบบุหรี่ จากนั้น ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือหรือเอ็มโอยู (MOU) ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ชุมชนสันโค้งน้อยถนนคนม่วนเชียงราย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และชมรมนักจัดรายการวิทยุเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน “ถนนคนม่วนปลอดบุหรี่” บริเวณงานมีเยาวชนกลุ่มหมวกฟางคนรักการ์ตูนและกลุ่มอื่น ๆ ได้แต่งกายแบบคอสเพลย์ ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถนนคนม่วนแห่งนี้อีกด้วย

โดยกิตติธัช สุเรียมมา