ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

ศูนย์สตรีฯเชียงราย สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ช่วยเหลือสังคม

261 Views

          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อทำหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือ การให้บริการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ

        ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายด้านการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีผู้สนใจร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือ การให้บริการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆ โดยใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า “อพม” โดยมีบทบาทในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ การเฝ้าระวังการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสังคมเบื้องต้น และการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน การประสานงานการส่งต่อผู้รับบริการ และการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในการรับสมัครในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เดือน และหลักสูตรระยะสั้น สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนทั้งส้น 65 คน มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ยื่นสมัครแต่ละอำเภอเรียบร้อยแล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.พะเยา แพร่ และน่าน รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ตามนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้ อพม. ที่เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการรวมกันของ อพม. อพมก. และ อผส. นับเป็นพลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม และเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “จิตอาสา” เพื่อการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างสุขให้กับประชาชนในสังคม ภายใต้แนวคิด “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และเป็น “อพม. ที่มีหัวใจ ผู้ให้” โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “สังคม ปันความสุข” และในปีงบประมาณ 2563 จะมีการอบรม อพม.ใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 12,600 คน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจิตอาสาเป็น อพม. เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ภาพข่าว นายกังวาล ปริมา