การศึกษาข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคมเศรฐกิจ

บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนต่อเนื่องสู่ปีที่ 30

175 Views

***เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนต่อเนื่องสู่ปีที่ 30มุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแข็งแรงของเด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนกว่า 150,000 คน ใน 824 โรงเรียนทั่วประเทศ ตลอด 3 ทศวรรษของโครงการปี 2532 จนถึงปัจจุบัน นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างเพียงพอแล้ว ยังช่วยพัฒนาให้โรงเรียนเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านการเกษตรสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ปีนี้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน พร้อมมอบโรงเรียนไก่ไข่ และอุปกรณ์การเลี้ยงให้กับโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 779 และอีก 45 โรงเรียน โดยมี นายภาษเดชหงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และนายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร CPF พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมมอบโครงการ

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการนี้ทำให้เห็นว่า CPF มีความตั้งใจจริงและการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชนบทมีอาหารอิ่มท้อง เจริญเติบโตสมวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนห่วงใยไปถึงคนในชุมชน ด้วยความใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ให้ได้รับความสะดวกสบายตามสมควร ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายๆได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ปลูกฝังเรื่องความกตัญญูและเห็นคุณค่าของทุกคนในสังคม

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร CPF กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร ที่ท่านประธานอาวุโส คุณธานินทร์ เจียรวนนท์ เน้นย้ำมาตลอด คือ ปรัชญาสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักอยู่เสมอ ว่า ต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ในโอกาสที่ปีนี้ ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ก้าวสู่ปีที่ 30 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่มีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และแก้ปัญหาทุกโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย โดยมีบุคลากรของบริษัทติดตามดูแล ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับโรงเรียน ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการจัดการผลผลิตไข่ไก่สดแก่ครูและนักเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคไข่ไก่อย่างเพียงพอ และโรงเรียนมีการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน

นายอดิเรก กล่าวต่ออีก ว่า ในปีนี้ CPF สนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มอีก 46 โรงเรียน เป็นมูลค่ารวม 13 ล้านบาท โดยจะมีการส่งมอบให้ครบทุกโรงเรียนภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ทำให้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง ซีพีเอฟติดตามดูแลทั้งสิ้น 824 โรงเรียนทั่วประเทศ

ด้านนายผจญ กรุนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าว ว่า  โรงเรียนบ้านดู่เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน 750 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น การเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมีบุคลากรของ ซีพีเอฟ ช่วยถ่ายทอดความรู้และวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงเป็นการวางพื้นฐานวิชาชีพให้ติดตัวไปใช้ในอนาคต

         นายผจญ กล่าวต่ออีก ว่า การเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งโรงเรียนได้รับมอบไก่ไข่จากซีพีเอฟ 300 ตัว ทำให้มีผลผลิตไข่ไก่ เพื่อมาทำอาหารกลางวันนักเรียนได้รับประทานอย่างทั่วถึง หรือหากมีผลผลิตไข่ไก่จำนวนมากก็สามารถนำไปจำหน่ายให้คุณครู ผู้ปกครองนักเรียนและคนในชุมชน ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอีกด้วย

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรในชนบทห่างไกล ซึ่งโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อร่วมบรรเทาปัญหาขาดแคลนโปรตีน สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและสติปัญญาของเยาวชน โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นในโครงการมูลนิธิฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากหลายหน่วยงานรวมทั้ง CPF ที่สนับสนุนโครงการ เป็นมูลค่า รวม 146 ล้านบาท ส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง จนเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารมั่นคงของชุมชน ที่สำคัญ มีความรู้ให้ครูและนักเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ เกิดกองทุนหมุนเวียน และเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพของคนไทยในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายอภัยชนม์ ได้กล่าวอีก ว่า นอกจากกิจกรรมมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนแล้ว คณะผู้บริหารของ CPF และมูลนิธิฯ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินค่าดำรงชีพให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการกองทุน CPF คืนสุข ผู้สูงวัยและมอบสัญญาจ้างงานคนพิการ ภายใต้ “โครงการจ้างงานคนพิการ” ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนซึ่ง CPF ได้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรด้านการศึกษา สร้างกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง โดยปัจจุบัน CPF มีการจ้างงานคนพิการจำนวน 24 คน ช่วยงานในโรงเรียนใน 240 โรงเรียนทั่วประเทศ

นอกจากกิจกรรมมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันแล้ว คณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์และสื่อมวลชนได้เดินเยี่ยมชมโรงเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมพิธีเปิดผ้าแพรคุมป้ายโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ก่อนจะเดินทางไปยังโรงโภชนาการ ทำกิจกรรมร่วมผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยการทำไข่เจียวเป็นมื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทาน

จากนั้นคณะผู้บริหารของซีพีเอฟและมูลนิธิฯ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินดำรงชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย  และมอบสัญญาจ้างงานคนพิการ ภายใต้ “โครงการจ้างงานคนพิการ” ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในครั้งนี้ด้วย.

(โดยกิตติธัช สุเรียมมา)