การศึกษากีฬาข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่น

สพป.เชียงรายเปิดสนามแข่งขัน กรีฑา กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 12…

209 Views

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นระดับมัธยมได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬามีสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

ในการแข่งขันครั้งนี้กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ทั้ง 26 โรงเรียนต่างได้ส่งนักกีฬาและนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนร่วม 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ฟุตบอล 11 คนและ 7 คน ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง และการแข่งกรีฑาประเภทต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงและสนุกสนาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่มีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแต่ได้เปิดสอนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนขยาโอกาสทางการศึกษาเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมในสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายหมายให้เยาวชนที่จบ ม.6 ที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาในในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดโอกาสหรือขยายโอกาสและสร้างโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลได้มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น

(ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1)