การศึกษาข่าวอื่นๆข่าวเชียงราย

มฟล.เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา ปั้นนักวิทยาศาสตร์ที่บริหารจัดการโลจิสต์ติกผลผลิตเกษตรได้

95 Views

มฟล.เปิดหลักสูตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต-บริหารธุรกิจบัณฑิต ปั้นนักวิทยาศาสตร์ที่บริหารจัดการโลจิสต์ผลผลิตเกษตรได้ สร้างความเข้มแข็งให้สินค้าเกษตร ไทยทั้งเพื่อส่งออกดันรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารให้คนไทยได้บริโภคอย่างมีคุณภาพ สมัครผ่านระบบทีแคสได้ทุกรอบ เรียนเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวและโลจิสต์ติกควบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมโอกาสไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น

เนื่องจากปัจจุบันสินค้าเกษตรมีความสำคัญกับประเทศทั้งเป็นสินค้าส่งออกลำดับต้นและยังเป็นความมั่นคงทางอาหารของประชากร  แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารโดยเฉพาะกลุ่มผลิตผลสด เช่น ผักและผลไม้นั้นมักประสบปัญหาเสื่อมคุณภาพและเน่าเสียได้ง่าย จึงต้องการการจัดการที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ อย่างการลดความร้อนจากแปลงปลูก การจัดการกลางน้ำ อย่างการคัดบรรจุอย่างเหมาะสม การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุและรักษาความสดใหม่ การเก็บรักษาในห้องเย็น และการขนส่งที่อุณหภูมิต่ำเพื่อไปถึงผู้บริโภคปลายน้ำ

ทั้งนี้เพื่อเพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพและปริมาณของสินค้า ลดการสูญเสีย โดยยังคงต้นทุนการจัดการธุรกิจไว้ที่ระดับต่ำ บัณฑิตหรือผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้รักษาความสดใหม่ของสินค้าแล้วยังต้องมีทักษะการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ร่วมด้วย  เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผลิตผลเกษตร โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร จึงได้ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ สร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้โครงการควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิต-บริหารธุรกิจบัณฑิต) สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว โดยยังคงรักษาความสดใหม่รวมถึงคงคุณภาพและความปลอดภัย

โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรควบ 2 ปริญญาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนี้ แผนการศึกษามีระยะเวลาศึกษา 4 ปี โดยในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ เมื่อเข้าสู่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป จะเริ่มมีรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพิ่มเข้ามาอีก 24 หน่วยกิต เมื่อจบการศึกษา เก็บหน่วยติตครบถ้วนตามมาตรฐานของ 2 หลักสูตรจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตและปริญญาบริหารธุรกิจ ระหว่างเรียนมีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศไม่เกิน 2 เดือนในภาคฤดูร้อนหรือฝึกงานต่างประเทศ 4 เดือนกับสถานบันการศึกษาที่สำนักวิชามีความร่วมมือ เช่น ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอื่นๆ

และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวกับโซ่อุปทานเกษตรและอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุณภาพ ฝ่ายโลจิสติกส์ ฯลฯ ทั้งยังสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสามารถด้านบริหารจัดการธุรกิจ หรือเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ผู้สนใจสมัครผ่านระบบทีแคส 63 (TCAS63) ได้ทุกรอบ โดยรอบที่ 1 ระบบ Portoflio จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 จนถึง 16 ธันวาคม 2562 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6738 หรือ https://qrgo.page.link/Vs3Lj