ข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

อบจ.เชียงราย จับมือ อว. ร่วมสร้างสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑o

110 Views

องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย จับมือ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย โดย ทีเซลส์ จัด“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์”ภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย นายภาษเดช หงส์รดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดงาน “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์” ในครั้งนี้

นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า  เนื่องในปีมหามงคล  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและทำความดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์  ซึ่งที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเมดิโคโพลิส (Medicopolis) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพบว่าจุดแข็งด้านโรงเรียนผู้สูงอายุ  มีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ที่กำลังจะกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

ดร.นเรศ ดำรงชัย CEO “ทีเซลส์” (TCELS) กล่าวถึง บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย ว่าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ งานด้านทันตกรรม ระบบดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน แอปพลิเคชันฝึกสมอง รวมถึง ระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics Platform) ผ่านกลไกการดำเนินงานของโปรแกรมเวชนคร และโปรแกรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดการบริการอย่างเท่าเทียมสู่ภูมิภาค ได้นำผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพรมมิมาแจก เช่นเดียวกับ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรับกลีบบัวแดง มา เช่นเดียวกัน ซึ่ง ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุง และส่งเสริมการทำงานของสมอง โดยการสนับสนุนหลักจากทาง TCELS ในการแจกครั้งนี้ จึงได้มาร่วมกันจัดงานให้กับพื้นที่ จ.เชียงรายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีมหามงคลนี้ โดยภายในงาน จะมีการนำเสนอ แอปพลิเคชัน (Application) “MEMO GAMING” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยฝึกสมองด้านความจำ จดจำสิ่งต่างๆ ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยค้นหาคำว่า memo gaming โดยจะช่วยเป็นสื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน โดยเฉพาะได้นำไปเปิดตัว ที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน จังหวัดเชียงรายเป็นที่แรก คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมา

ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ และให้ทุกส่วนร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอีกด้วย” โดยเนื้อหา ต้องการให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ และแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการเกิดโรคในเบื้องต้น ทั้งนี้ได้ นำแบบคัดกรองอย่างง่าย มาร่วมทำกิจกรรมด้วย โดย ผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแล สามารถทำได้เอง จากแบบคัดกรอง ทั้ง 11 ข้อ โดยสามารถ เข้าไปดูได้ที่ website ของมูลนิธิฯ ที่ www.alz.or.th และสามารถติดตามข่าวสาร การจัดงานจากช่องทางนี้ได้อีกด้วย โดย ทางมูลนิธิฯ ได้เตรียมวางแผนในจัดการองค์ความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ e-learning ต่อไปในอนาคตด้วย

ข่าวโดย/กิตติธัช สุเรียมมา